Home / LawKey / Xử lý vi phạm báo cáo tài chính và kế toán.

Xử lý vi phạm báo cáo tài chính và kế toán.

Tài chính là vấn đề quan trọng và sống còn của hầu hết mọi công ty, và tình hình của công ty được thể hiện ở đầu ra đó chính là báo cáo tài chính. Các chủ đầu tư sẽ nhìn vào báo cáo tài chính để biết được tình hình thực tế của doanh nghiệp, vì vậy không ít doanh nghiệp đã gian lận trong quá trình lập báo cáo tài chính để lấy lòng các chủ đầu tư. Việc vi phạm báo cáo tài chính dẫn đến không ít hậu quả cho kiểm toán và chính các chủ đầu tư vào doanh nghiệp. Vậy vi phạm báo cáo tài chính sẽ bị xử phạt thế nào? Dưới đây là tư vấn của một công ty kế toán uy tín tại Hà Nội.

Theo các quy định của Nghị định 41/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán quy định:

1.Xử phạt vi phạm về cách lập và trình bày báo cáo tài chính

*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

-Báo cáo tài chính không đúng theo mẫu quy định hoặc không đầy đủ nội dung

-Báo cáo tài chính không có chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật

Chú ý: Mức phạt này áp dụng cho cá nhân, tổ chức kinh doanh có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt gấp 02 lần mức phạt đối với cá nhân

*Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

-Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

-Không áp dụng mẫu báo cáo tài chính theo quy định và chế độ kế toán (trừ trường hợp đã được Bộ tài chính chấp thuận)

*Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng nếu

-Lập báo cáo không đúng số liệu trên chứng từ và sổ sách kế toán

-Không lập báo cáo tài chính theo quy định

-Lập và trình bày báo cáo không đúng với chế độ và chuẩn mực kế toán

*Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

-Ép buộc hoặc thỏa thuận với người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

-Giả mạo báo cáo tài chính hoặc khai man số liệu trên báo cáo nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

-Ép người khác cung cấp và xác nhận thông tin sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

2.Mức phạt hành vi vi phạm về tài khoản kế toán thuế

*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu

-Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản kế toán đã được Bộ Tài chính và ban hành

-Thực hiện sửa đổi nội dung, mở thêm các tài khoản kế toán thuộc nội dung mà chưa được chấp thuận

-Hạch toán không đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán

Chú ý: Đây là mức phạt của cá nhân, còn đối với tổ chức có hành vi vi phạm tương tự thì mức phạt tiền gấp 2 lần so với cá nhân

3.Xử phạt vi phạm về nộp và công khai báo cáo tài chính như thế nào

*Phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

-Nộp báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

-Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định

*Phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

-Công khai/nộp chậm từ 03 tháng trở lên so với quy định

-Công khai/nộp báo cáo tài chính mà không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu

-Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định

*Phạt từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng

-Cung cấp, công bố báo cáo tài chính có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán

– Số liệu và thông tin trong báo cáo tài chính không đúng sự thật

*Phạt từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng

-Không công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật

-Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!