Home / LawKey / Những lưu ý đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Những lưu ý đối với đơn đăng ký nhãn hiệu

Đơn đăng ký nhãn hiệu là tài liệu quan trọng mà chủ thể đăng ký bảo hộ nhãn hiệu gửi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu ( Cục Sở hữu trí tuệ). Vậy có những điều gì cần lưu ý đối với đơn đăng ký nhãn hiệu?

Hãy cùng chuyên trang tư vấn sở hữu trí tuệ Lawkey tìm hiểu qua bài viết dưới đây: 

Quy định về yêu cầu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được quy định cụ thể tại Điều 105 Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009, cụ thể như sau:

Thứ nhất, Những tài liệu, mẫu vật, thông tin xác định nhãn hiệu cần bảo hộ trong đơn đăng ký nhãn hiệu bao gồm :

 • Mẫu nhãn hiệu và danh mục hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu
 • Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể, quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận.

Lưu ý:  Đối với mẫu nhãn hiệu, mẫu nhãn hiệu cần phải được mô tả rõ ràng trong đơn đăng ký nhãn hiệu để làm rõ các yếu tố cấu thành của nhãn hiệu và ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu nếu có, nếu nhãn hiệu có từ, ngữ thuộc ngôn ngữ tượng hình thì từ, ngữ đó phải được phiên âm, nhãn hiệu có từ, ngữ bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt.

Hàng hóa, dịch vụ nêu trong đơn đăng ký nhãn hiệu phải được xếp vào các nhóm phù hợp với bảng phân loại theo Thỏa ước Ni-xơ về phân loại quốc tế về hành hóa và dịch vụ nhằm mục đích đăng ký nhãn hiệu, do cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp công bố

Thứ hai, Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm những nội dung chủ yếu sau :

 • Tên, địa chỉ, căn cứ thành lập và hoạt động của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu
 • Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu
 • Biện pháp xử lý hành vi vi phạm quy chế sử dụng nhãn hiệu

Thứ ba, Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có những nội dung chủ yếu sau đây :

 • Tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu
 • Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu
 • Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu
 • Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu
 • Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu, nếu có.

Như vậy, Lawkey vừa chia sẻ về những điều cần lưu ý khi soạn thảo đơn đăng ký nhãn hiệu. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!