Home / LawKey / Chứng minh năng lực tài chính với hộ kinh doanh

Chứng minh năng lực tài chính với hộ kinh doanh

Khi hộ kinh doanh dự thầu thì chứng minh năng lực tài chính như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về trường hợp này.

Hãy cùng tư vấn luật và kế toán  tìm hiểu vấn đề này như sau:

Căn cứ theo hướng dẫn tại Mục 2 của Chương II mẫu hồ sơ yêu cầu năng lực tài chính chào hàng mua cạnh tranh mua sắm các hàng hóa (Mẫu số 04) ban hành kèm theo Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT căn cứ quy mô, tính chất hộ kinh doanh của các gói thầu mà bên mời thầu có thể để tham khảo tiêu chuẩn đánh giá về năng lực tài chính và những kinh nghiệm quy định tại bộ mẫu hồ sơ mời thầu số 01 ban hành đi kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hoá để quy định cho phù hợp, tránh hộ kinh doanh đưa các điều kiện nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thếnăng lực tài chính  cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

– Theo hướng dẫn tại khoản 2.1 Mục 2 Chương III Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT thì một hộ kinh doanh trong những tiêu chí đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu là kết quả hoạt động tài chính.

– Căn cứ nhu cầu sử dụng của hàng hóa để đưa ra các yêu cầu về kỹ thuật (đặc tính, thông số kỹ thuật…) bảo đảm đáp ứng về công năng, phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế và năng lực kinh doanh cũng như điều kiện của thị trường

– Đối với những gói thầu hộ kinh doanh mà  đơn giản, có những giá trị nhỏ, bên đi mời thầu có thể không có quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm mà thì chỉ cần yêu cầu hộ kinh doanh nhà thầu nộp bản cam kết theo Mẫu số 08 Chương III – Biểu mẫu để chứng minh năng lực tài chính nhà thầu hộ kinh doanh có đủ năng lực, kinh nghiệm cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu nêu trong hồ sơ yêu cầu.

– Hồ sơ mời thầu phải bao gồm Mẫu hợp đồng và quy định chi tiết các điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để các bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký kết hợp đồng

Theo đó, khi tham dự thầu, nhà thầu phải nộp báo cáo năng lực tài chính của các năm theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu để chứng minh tình hình tài chính hộ kinh doanh lành mạnh và có giá trị tài sản ròng năm gần nhất là dương.

– Đối với vấn đề trường hợp nhà thầu là hộ kinh doanh cá thể và pháp luật liên quan không bắt buộc hộ kinh doanh cá thể phải có báo cáo tài chính thì hộ kinh doanh có thể cung cấp các tài liệu khác được pháp luật thừa nhận để chứng minh năng lực tài chính của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn dịch vụ kế toán Lawkey của chúng tôi về vấn đề mà hộ kinh doanh thắc mắc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!